• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Rekrutacja 2019/2020
Email Drukuj PDF

Nabór do klas I dla dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego odbędzie się w dniach 18-29.03.2019 r. Kartę zgłoszenia dziecka należy wypełnić na stronie sp-olsztyn.nabory.pl, wydrukować i złożyć w Sekretariacie szkoły od 18 marca 2019 roku w godzinach 7.00-15.00.

Rejon naszej szkoły obejmuje ulice:

Astronomów, Tadeusza Bloka, Józefa Dubiskiego, Benedykta Dybowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gruszowe Sady, Gwiezdna, Jana Heweliusza, Jarosława Iwaszkiewicza, Christo Izworskiego, Kazimierza Kalinowskiego, Czesława Kanafojskiego, Profesor Haliny Karnickiej, Profesora Wiesława Krautforsta, Księżycowa, Jana Licznerskiego, Profesora Kazimierza Markiewicza, Edwarda Martuszewskiego, Profesora Aleksandra Martyniaka, Tadeusza Młynka, Profesora Grzegorza Nowaka, Kurta Obitza, Michała Oczapowskiego, Przemysława Olszewskiego, plac Cieszyński, plac Łódzki, Romana Prawocheńskiego, Promienista, Aleksandra Rymkiewicza, Stanisława Sakowicza, Stefanii Sempołowskiej, Słoneczna, Tadeusza Stępowskiego, Włodzimierza Szczekin-Krotowa, Adama Szostkiewicza, Świetlista, Tęczowa, aleja Roberta Towarnickiego, Juliana Tuwima, Stanisława Wadowskiego, Wiktora Wawrzyczka, Janiny Wengris, Profesora Bohdana Wilamowskiego, aleja Piotra Znanieckiego.

Informacji udzielamy pod nr 89 5237796

Szanowni Rodzice

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

W 2019 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

- zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,

- udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2019 kończy 7 lat (urodzone w 2012 r.);

2) w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w 2013 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Przyjmowanie dzieci do szkół dokonuje się przez stronę internetową:

sp-olsztyn.nabory.pl

na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły - przyjmowani są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

UWAGA:

Granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa Uchwała Nr … Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyna, prowadzonych przez Miasto Olsztyn i inne organy, na okres od dnia 1 września 2019 r.

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

oraz

biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca rozpoczną się

18 marca 2019 r.  i  będą trwać  do  15 kwietnia 2019 r.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 • otworzyć stronę internetową – sp-olsztyn.nabory.pl,
 • otworzyć i wypełnić zgłoszenie / wniosek,
 • wydrukować wypełnione zgłoszenie / wniosek i go podpisać,
 • zanieść zgłoszenie / wniosek wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej.

 

UWAGA:

„Zgłoszenie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowane, podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożone w szkole podstawowej obwodowej.

 

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu będą mogli pobrać „Zgłoszenie” w szkole podstawowej, wypełnią je odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w szkole podstawowej obwodowej (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wówczas rodzice/prawni opiekunowie wypełniają „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” i zanoszą go wraz z załącznikami do wybranej szkoły podstawowej („pierwszego wyboru”).

UWAGA:

„Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” po wypełnieniu musi być wydrukowany, podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożony w wybranej szkole podstawowej.

We wniosku należy wpisać również szkołę podstawową obwodową.

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać „Wniosek” w dowolnej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn, wypełnią go odręcznie i po podpisaniu przez oboje rodziców / prawnych opiekunów złożą w wybranej szkole podstawowej (informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik szkoły).

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączą „Oświadczenia” potwierdzające spełnianie kryteriów.

UWAGA:

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Wnioski, zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5145), rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

UWAGA:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne „Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły”, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę przyjęcia oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

W przypadku braku miejsc w wybranej szkole podstawowej lub niespełnienia kryteriów rekrutacyjnych „Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej” zostanie przekazany do szkoły obwodowej.

Przyjmowanie dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie prowadzone będzie  w obiekcie przy ul. Turowskiego 3.

Rekrutację dzieci do klasy I oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie (szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej szkoły).

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej określa Zarządzenie Nr 37 Prezydenta Olsztyna  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym  na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

WAŻNE DATY:

 • od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,
 • 8 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • od 9 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 15 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów oraz ich przedstawicieli ustawowych w związku z naborem do Szkoły

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów i ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów prawnych) jest: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie,  reprezentowana przez  Dyrektora,

2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Iwaszkiewicza 44,  10-089 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 523-51-64 , a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź na adres Szkoły: ul. Iwaszkiewicza 44   10-089 Olsztyn

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 151 ust. 1,2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r . – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. ze zm.) w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły,

- art. 150 ust. 1, 2, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r . – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. ze zm.) w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru ucznia do szkoły.

5) Odbiorcami danych będą jedynie podmioty, którym ujawnia się dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6) Dane osobowe ucznia przyjętego do Szkoły przechowywane będą przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j ze zm); dane osobowe dzieci i ich przedstawicieli ustawowych, które nie zostały przyjęte do Szkoły zostaną po zakończeniu naboru usunięte.

7) Podanie  danych osobowych, niezbędnych w procesie naboru jest konieczne i wynika z przepisów ustawy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO,

9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Zespół nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11) Zespół nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 


Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego

ul. Iwaszkiewicza 44

10-089 Olsztyn

tel./fax. (0-89) 523-51-64

e-mail: sekretariat@sp29.olsztyn.eu

http://www.sp29.olsztyn.pl