• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ze sztandarem

Email Drukuj PDF
Dnia 27.09.2018 odbyły się obchody 79 rocznicy powstania organizacji Służba Zwycięstwu Polski. W uroczystości przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przy ul. Erwina Kruka w Olsztynie uczestniczył poczet sztandarowy naszej szkoły.
 

Robotyka w klasach I- III

Email Drukuj PDF

We wrześniu w klasach I- III  zostały przeprowadzone zajęcia z robotyki. Uczniowie z zaangażowaniem wykonywali roboty a później je programowali. Na zdjęciach uczniowie kl. III b.

 

projekt e-twinning

Email Drukuj PDF

Miło nam poinformować, że realizowany w ubiegłym roku projekt eTwinning „What are some traditional dishes of your country?” został nagrodzony Odznaką Jakości przez Krajowe Biuro eTwinning Polska.

W  ramach projektu uczniowie partnerskich szkół zaprezentowali tradycyjne potrawy swoich krajów, przepisy na wykonanie swoich ulubionych potraw i wykonali 2 z nich. Dzięki udziałowi w projekcie chętni uczniowie klas IV, V i VI pod kierunkiem Marty Derejko-Ferenc ćwiczyli umiejętność prowadzenia prezentacji w języku angielskim, wykorzystywali nowe technologie i narzędzia takie educaplay, EdPuzzle, Flipgrid, Animoto, Wondershare Filmora. Poszerzyli swoją wiedzę na temat tradycyjnych potraw z krajów partnerskich. Uczniowie klas V i VI najpierw nauczyli się prezentować wybrane przepisy na polskie potrawy: pierogi, bigos, kopytka, kotlet schabowy i zupę ogórkową, a następnie zrobili w stołówce szkolnej pierogi oraz zupę ogórkową. Uczniowie klas IV z kolei dowiedzieli się kim był Giuseppe Arcimboldo, utrwalili nazywanie warzyw i owoców w języku obcym, oraz stworzyli swoje autoportrety i opisali niektóre z nich. Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu.

To była wspaniała zabawa!

 

Plan lekcji na I okres roku szkolnego 2018/2019

Email Drukuj PDF

Plan lekcji

 

RODO

Email Drukuj PDF

Przetwarzanie danych osobowych

przez Szkołę Podstawową Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez naszą jednostkę jest:

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie reprezentowana przez  Dyrektora,

2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Iwaszkiewicza 44,  10-089 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89)5235164, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź na adres Szkoły: ul. Iwaszkiewicza 44   10-089 Olsztyn

4) Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych przez Szkołę

art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Szkole, tj. określonego w:

- ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w celu przekazywania danych zgodnie z ustawą,

- ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawie z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw w celu realizacji zadań pracodawcy,

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu udzielenia zamówienia publicznego,

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw i rozporządzeń wydanych na ich podstawie regulujących obowiązki podatkowe i rachunkowe w celu realizacji tych obowiązków,

- ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w celu przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, a także napływającej do niej, a także przekazania do właściwego archiwum państwowego oraz realizacji innych zadań wynikających z ustawy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy  z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Szkoły;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szkołę, tj np.:

- rejestracji obrazu (monitoring wizyjny) umożliwiającej sprawowanie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół szkoły, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów i pracowników oraz ochronę mienia ( art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe),

- dochodzenia roszczeń wobec podmiotów świadczących usługi na rzecz Szkoły oraz obrony przed roszczeniami innych podmiotów,

- nawiązywania i utrzymywania kontaktu z różnymi podmiotami w celu realizacji  interesów i zadań Szkoły.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody udzielonej przez podmiot danych – niezbędnej w każdym przypadku gdy powyżej wskazane podstawy nie uprawniają Szkoły do przetwarzania danych osobowych, np w zakresie wizerunku dziecka, w celu promocji jego osiągnięć oraz kreowania pozytywnego wizerunku Szkoły.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i w każdej chwili może być cofnięta, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie Szkoły, wspomagające Szkołę w jej działalności, w szczególności dostawcy zewnętrznych systemów, podmioty doradcze, podmioty prowadzące działalność pocztową oraz świadczące inne usługi na rzecz Szkoły; pomioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu wskazanym przez Szkołę. Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym ujawnia się dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a także do upływu okresu przedawnienia roszczeń; dane zgromadzone w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 1 miesiąca od dnia nagrania, po czym automatycznie kasowane, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7) Podanie danych osobowych, niezbędnych w ramach realizacji zadań ustawowych Szkoły jest konieczne i wynika z przepisów ustawy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku kontrahentów lub kandydatów do zawarcia umowy podanie danych jest dobrowolne, z tym, że odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

8) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO,

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych – żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu oraz danych przewarzanych w prawnie uzasadnionym interesie  lub interesie publicznym, na zasadach określonych w RODO,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

9) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Szkoła nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11) Szkoła nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29

mgr Barbara Chodnicka

 

konkurs fotograficzny

Email Drukuj PDF

 

 

 

 

Zuzanna Orlińska z klasy VIIC otrzymała WYRÓŻNIENIE w V Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Mój zabytek" organizowanym przez Pałac Młodzieży w Olsztynie. Jej prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie.

GRATULUJEMY

 

wycieczka klas 3d i 6c do Warszawy

Email Drukuj PDF

7 czerwca odbyła się wycieczka do Warszawy. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klasy 3d i  6c z SP29 w Olsztynie. Program wycieczki  obejmował  wizytę w Łazienkach Królewskich – letniej rezydencji ostatniego króla Polski- Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uczestnicy  spacerowali z przewodnikiem po zabytkowych ogrodach oraz zwiedzili słynny Pałac na wodzie jeden z najcenniejszych polskich zabytków z Królewską Galerią Obrazów oraz inne budynki mieszczące się na terenie parku. Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzali Telewizję Polską od kuchni.  Poznali  m.in. studia programów i nagrań takich jak: TVP Sport, „Kawa czy herbata?”, „Pytanie na śniadanie”, „Jaka to melodia. Zwiedzili  hale zdjęciowe, w których odbywają się nagrania seriali np. „Rodzinka.pl” czy „Klan”. Na  zakończenie odbyła się wizyta w muzeum TVP. Uczestnicy oglądali zgromadzone tam eksponaty, obrazujące w skrócie historię rozwoju telewizji. Istniej możliwość odbycia wirtualnej wycieczkę do Telewizji Polskiej http://www.wirtualnawycieczka.tvp.pl życzymy dobrej zabawy i miłego zwiedzania

Ostatnią atrakcją wycieczki była wizyta na Stadionie Narodowym. Niezwykła gratka dla wszystkich miłośników piłki nożnej. Uczestnicy poznali atmosferę największych sportowych wydarzeń i poczuli się jak prawdziwe piłkarskie gwiazdy. Przekonali się, którędy piłkarze przybywają na stadion, zobaczyli jak wygląda Strefa Zawodnicza, poznali zakamarki piłkarskiej szatni oraz płytę boiska.

 

 

konkurs matematyczny

Email Drukuj PDF

29 maja odbył się SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA” DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH W FORMIE TESTU ONLINE NA CZAS.
Celem konkursu było:
• rozwijanie zainteresowań matematycznych,
• doskonalenie znajomości tabliczki mnożenia
• kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem.
• promowanie osiągnięć uczniów.

Komisja wyłoniła laureatów:

MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA

I Wicemistrza Tabliczki Mnożenia.

II Wicemistrza Tabliczki Mnożenia.

III Wicemistrza Tabliczki Mnożenia.

Wszyscy uczestnicy konkursu uzyskali wysokie wyniki rozwiązując test online na czas (www.tabliczkamnożenia.pl) i wykazali się doskonałą znajomością tabliczki mnożenia w zakresie 100.

Gratulujemy i składamy wszystkim uczestnikom wyrazy uznania!

 


Strona 9 z 24

Jadłospis

JADŁOSPIS

Kalendarium

Dzisiaj jest
Niedziela
19 maja 2019
Imieniny obchodzą
Augustyn, Celestyn, Iwo, Mikołaj, Pękosław, Piotr, Potencjana
Do końca roku zostało
227 dni

Cytat dnia

Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą I biedne serce moje spalą w aloesie.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości Konto Rady Rodziców SP 29 Olsztyn

BOŚ SA O/Olsztyn

61 1540 1072 2107 4571 3375 0001


Konto wpłat za obiady

Bank: PKO Bank Polski S.A.

61 1020 3541 0000 5202 0291 5387

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego

ul. Iwaszkiewicza 44

10-089 Olsztyn

tel./fax. (0-89) 523-51-64

e-mail: sekretariat@sp29.olsztyn.pl

http://www.sp29.olsztyn.pl